3.1. Severnometohijski rejon - Severna Metohija

Severnometohijski rejon se prostire na terenima u severozapadnom delu Kosova i Metohije od podnožja planine Mokre Gore na severu, do reke Pećke Bistrice na jugu, od 42° 49' geografske širine na severu do 42° 34' geografske širine na jugu rejona, na nadmorskim visinama od 380 m do 600 m.


GALERIJA

3.1. Severnometohijski rejon - Severna Metohija

Nadmorska visina rejona se postepeno smanjuje idući sa severa i severozapada ka jugu i jugoistoku rejona. Predeli gde se nalaze vinogradi se uglavnom nalaze na visinama do 500 m.

Rejon obuhvata teritoriju opština: Istok, Peć i Klina.

Rejon se karakteriše različitim ekspozicijama terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama.

Tip zemljišta ovog rejona je fluvisol, humofluvisol, semiglej i koluvijum, u manjoj meri distrični kambisol i mestimično ranker, rendzina, sirozem i litosol na karbonatnim supstratima, pseudoglej, vertisol i ostala zemljišta.

Orografske - reljefne karakteristike ovog rejona čine Grebnička planina (733 m) sa jugoistočne strane rejona, a planina Žljeb (2.365 m), koja predstavlja deo lanca masiva Prokletija sa severozapadne strane. Sa severne strane reljef karakterišu završeci Pećkog Podgora, odnosno nalazi se Suva planina (1.810 m) koja pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina.

Ovim rejonom pretežno se prostiru šume hrasta cera, sladuna i dr. Na predelima brdskog submediteranskog pojasa su zastupljene šume termofilnih hrastova, crnog i belog graba, pitomog kestena i dr.

Od rečnih tokova najveća je reka Beli Drim koja izvire ispod planine Žljeb i duž čitavog rejona protiče pravcem severozapad-jugoistok, a od manjih rečnih tokova ovde se nalaze Istočka reka, Kujavča i Pećka Bistrica. Pejzažne karakteristike u ravnijem delu rejona daju ratarske kulture i gusta i česta naselja, a u daljini se vide pomenute planine.

Severnometohijski rejon ima sledeća vinogorja:

3.1.1. Pećko vinogorje – Peć,

3.1.2. Istočko vinogorje - Istok.