1.9. Vranjski rejon - Vranje

Vranjski rejon obuhvata terene Vranjske doline oko reke Južne Morave. Granice ovog  rejona obuhvataju i granice Surduličkog vinogorja koje predstavlja fizički odvojeno vinogorje.


GALERIJA

1.9. Vranjski rejon - Vranje

Obuhvata teritoriju u opštinama Vladičin Han, Surdulica, Vranje, Bujanovac i Preševo. Prostire se od 42° 35' geografske širine na severu do 42° 13' geografske širine na jugu. Veći deo se prostire na  visinama od 390 m do 780 m. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na  visinama od 420 m do 650 m.

Nadmorska visina rejona se smanjuje idući sa oboda ka centalnom delu rejona (umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi) i karakteriše se sledećim tipovima zemljišta: vertisol i ranker, sirozem, litosol na granitu, granodioritu i kvarclatitu. Zastupljeni su u manjoj meri i fluvisol, eutrični kambisol kao i ostala zemljišta.

Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama. Orografsko - reljefne karakteristike ovog rejona čini sa južne strane planina Rujan (696 m), ali sa zapadne i istočne strane nagibi i završeci planina koji se završavaju se ravnim terenima pored reke Južna Morava.

Ističu se dve celovitosti: Vranjsko Pomoravlje i Vranjsko-bujanovačka kotlina.

Vranjsku kotlinu - Pomoravlje čine dva dela, kotlinsko obodno pobrđe i dolinski deo reke Južne Morave sa njenim pritokama.

Vranjsko-bujanovačka kotlina predstavlja nizijski kotlinski prostor. Tu su zastupljene vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr.

Sa severne strane rejona se nalazi Grdelička klisura koja predstavlja najizrazitiju planinsku oblast u toku reke Južne Morave i tu se nalaze  pretežno šume hrasta cera, sladuna i dr., a sa  jugoistočne strane rejona se nalazi i planinski pojas pretežno gorskih bukovih šuma. Pored ovoga, mali i sitni voćnjaci i parcele pod ratarskim kulturama obogaćuju pejzažne karakteristike ovog rejona.

Vranjski rejon ima sledeća vinogorja:

1.9.1. Surduličko vinogorje - Surdulica;

1.9.2. Vrtogoško vinogorje - Vrtogoš;

1.9.3. Buštranjsko vinogorje - Buštranje.

*Vinarije: Vinarija Aleksić, Podrum Stari dani