1.7. Nišavski rejon - Nišava

Nišavski rejon obuhvata vinogradarske terene koji se prostiru u užoj kotlini srednjeg sliva reke Nišave, obuhvata teritoriju opština Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica.


GALERIJA

1.7. Nišavski rejon - Nišava

Ovaj vinogradski rejon obuhvata i granice Babušničkog vinogorja iako predstavlja fizički odvojeno vinogorje. Prostire od 43° 18' geografske širine na severu do 42° 58' geografske širine na jugu. Veći deo se prostire na nadmorskim visinama od 250 m do 800 m. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na nadmorskim visinama od 320 m do 550 m. Rejon se uglavnom karakteriše strmim, umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi (na južnim i jugoistočnim ekspozicijama).

Orografsko – reljefne karakteristike ovog rejona sa severne strane daju Svrljiške planine (1.334 m), a sa severoistočne strane planina Vidlič (1.413 m). Sa južne strane se prostire Vlaška planina (1.443 m), a sa jugozapadne strane Suva planina (1.809 m) (pripadaju Balkanskim planinama). Centalni deo karakteriše niža planina Belava (946 m). Brdoviti tereni su više zastupljeni u centralnom i južnom delu rejona, kao i u Babušničkom vinogorju, ispresecani koritima reka, a ravni i blago brdoviti tereni zastupljeni su u kotlini reke Nišave.

U brežuljkastom pojasu rejona se prostiru pretežno šume hrasta cera, sladuna i dr., a u nižem brdskom pojasu bukove šume. Pejzažne karakteristike pored ovih ovih šuma daju i voćnjaci i razuđena naselja koja se nalaze na nagibima, odnosno padinama planina sa severne i južne strane. Tipovi zemljišta ovog rejona su vertisol i fluvisol. U manjoj meri su zastupljeni i sledeći tipovi zemljišta: rendzina, sirozem i litosol na karbonatnim supstratima, eutrični kambisol, kalkomelanosol, sirozem, litosol na krečnjaku, luvisol i zemljišta u lesiviranju, koluvijum, kao i pseudoglej i ostala zemljišta.

Nišavski rejon ima sledeća vinogorja:

1.7.1. Belopalanačko vinogorje - Bela Palanka;

1.7.2. Pirotsko vinogorje - Pirot;

1.7.3. Babušničko vinogorje - Babušnica.