1.3. Knjaževački rejon - Knjaževac

Knjaževački rejon se prostire oko gornjeg toka reke Timok i okružen je planinama (Timočka dolina). Obuhvata teritoriju u opštinama Zaječar i Knjaževac, od 44° 10' geografske širine na severu do 43° 30' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 200 m do 600 m.


GALERIJA

1.3. Knjaževački rejon - Knjaževac

Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 220 m do 400 m. Nadmorska visina postepeno se smanjuje idući sa severozapada i jugozapada ka centralnom delu i istoku rejona i uglavnom se karakteriše umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima su zasađeni vinogradi.

Karakteriše se različitim ekspozicijama terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na istočnim, južnim i jugoistočnim ekspozicijama, ali i na vrhovima brda. Preovlađujući tip zemljišta ovog rejona je vertisol, a zastupljeni su i eutrični kambisol i ostala zemljišta, ali u manjoj meri.

Orografske - reljefne karakteristike čine: sa severne strane rejona planina Deli Jovan (1.141 m), sa severozapadne planine Crni Vrh (1.043 m) i Malinik (1.158 m), na jugozapadu rejona se prostiru srednje visoke planine Rtanj (1.565 m) i Tupižnica (1.160 m), na jugu niža planina Tresibaba (787 m) i na jugoistoku nalaze obronci Stare planine. Venci i padine ovih (Rodopskih i Karpatsko-balkanskih) planina i brdoviti tereni koji su zastupljeni više u severozapadnom i jugozapadnom delu rejona, ispresecani rečnim koritima, karakterišu ovaj rejon. Istočni deo rejona je više blago brdovit i sa ravnim terenima.

Na severozapadnoj strani rejona se nalazi brdski pojas sa pretežno gorskim bukovim šumama, bukovo-jelovim šumama i šumama munike i dr. koje u mogu imati uticaj na vinogradarsku proizvodnju u ovom rejonu.

U cenralnom delu Knjaževačkog rejona spajanjem reka Crni Timok i Beli Timok nastaje reka Timok. Reka Timok protiče severoistočnim delom rejona i duž rečnog korita se prostiru vlažne šume hrasta lužnjaka, jove, vrbe i dr.

Na severozapadu, u podnožju planine Crni vrh, se nalazi Borsko jezero. To je veštačko jezero nastalo podizanjem brane i akumulacijom voda rečice Valja Žoni, Marecove reke i dela sliva Zlotske reke.

Knjaževački rejon ima sledeća vinogorja:

1.3.1. Borsko vinogorje/Bor;

1.3.2. Boljevačko vinogorje/Boljevac,

1.3.3. Zaječarsko vinogorje/Zaječar;

1.3.4. Potrkanjsko vinogorje/Potrkanje.

Ovo vinogorje zauzima površinu od 1.076,47 ha, od čega 958,24 ha sa vinskim sortama. Proizvodnjom vina ljudi su se u ovim krajevima bavili od davnina te je do dana današnjeg ostala ta tradicija, jedino se nekoliko vinarija ističe po komercijalnoj proizvodnji. Oko 36 % od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava poseduje vinograde a ujedno i vino proizvodi za sopstvene potrebe. Najviše se proizvode bela vina, od kojih se kao najpoznatiji izdvaja Rajnski rizling.

*Vinarije na ovom području su: Vinarija Jović