1.2.5. Rogljevačko-rajačko vinogorje - Rogljevo - Rajac

Rogljevačko-rajačko vinogorje obuhvata južni deo rejona Negotinske krajine i sastoji se iz dva dela: većeg, severnog i manjeg, južnog. 


Rogljevačko-rajačko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Rečka, Mokranje, Tamnič, Smedovac, Rogljevo, Veljkovo i Rajac.

Južni deo: delovi katastarskih opština Braćevac, Crnomasnica, Aleksandrovac i Kovilovo.