1.11. Rejon Tri Morave - Tri Morave

U centralnom delu Srbije, u donjem slivu reke Zapadne Morave, donjem slivu Južne Morave i gornjem slivu Velike Morave i njihovih pritoka se nalazi rejon Tri Morave. Sa zapadne i severne strane oivičen je planinama Bešnjaja i Gledićkim planinama.


GALERIJA

1.11. Rejon Tri Morave - Tri Morave

Sa južne strane okružuju ga planine Goč, Željin, Kopaonik i Jastrebac. Sa istočne strane okružuju ga planine Beljanica, Kučajske planine, Rtanj i Ozren.

Obuhvata teritoriju u opštinama Trstenik, Rekovac, Varvarin, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Kruševac, Aleksandrovac, Ražanj, kao i delove opština Brus i Aleksinac. 

Prostire se od 43° 21' geografske širine na severu do 44° 07' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 200 m do 650 m. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na nadmorskim visinama od 200 m do 350 m. U Župskom vinogorju vinogradi su i na većim nadmorskim visinama.

Tipovi zemljišta ovog rejona su vertisol, fluvisol i eutrični kambisol, a u manjoj meri zastupljeni su pseudoglej, ranker, sirozem, litosol na škriljcima i gnajsu i ostala zemljišta. Rejon se karakteriše različitim ekspozicijama terena. Vinogradi uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama na umereno-strmim do blagim nagibima terena.

Orografske - reljefne karakteristike ovog rejona sa južne strane čine planine Veliki Jastrebac (1.130 m) i Mali Jastrebac (946 m). Sa zapadne strane se nalaze Gledićke planine (922 m), Goč (1.040 m) i Željin (1.785 m) koje pripadaju Dinarskim planinama. Sa istočne strane se nalaze Kučajske planine (1.284 m) koje pripadaju grupi Karpatsko - Balkanskih planina, niže planine Baba (656 m), Smoljinac (652 m) i Mojsinjska planina (496 m), kao i Bukovik (894 m) koji pripada Rodopskim planinama. Centralnim delom rejona se prostire planina Juhor (773 m) koja ne ulazi u vinogorja. Venci i padine svih ovih planina, brdoviti tereni u zapadnom, jugozapadnom i jugoistočnom delu rejona, ispresecani rečnim koritima,  karakterišu ovaj rejon. Severni deo rejona je blago brdovit sa ravnijim terenima pre svega u dolinama Morava.

Područje oko reke Velike Morave i područje blizu spajanja Zapadne i Južne Morave, utiče na strujanje vazduha i omogućava bolju obnovu ugljen-dioksida i brže odvijanje procesa fotosinteze, bolji proces oprašivanja i oplodnje, što pozitivno utiče na vinovu lozu.

Rejonom  preovlađuju pretežno šume hrasta, cera, sladuna i dr. Na većim nadmorskim visinama, nalaze se gorske bukove šume, a oko rečnih korita Velike, Zapadne i Južne Morave se nalaze pretežno vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr.

Pored pomenutih reka u ovom rejonu se nalaze i manje reke Rasina, Osanica, Lugomir, Kalenićka reka, Županjevačka reka, Belica, Pepeljuša, Riljačka reka, Vratarska reka, Grza i Ravanica. Doline ovih reka, voćnjaci i zasadi sa ratarskim i povrtarskim kulturama, daju pejzažne karakteristeke ovog rejona.

Rejon Tri Morave čine sledeća vinogorja:

1.11.1. Paraćinsko vinogorje - Paraćin;

1.11.2. Jagodinsko vinogorje - Jagodina;

1.11.3. Jovačko vinogorje - Jovac;

1.11.4. Levačko vinogorje - Levač;

1.11.5. Temnićko vinogorje - Temnić;

1.11.6. Trsteničko vinogorje - Trstenik;

1.11.7. Kruševačko vinogorje - Kruševac;

1.11.8. Župsko vinogorje - Župa;

1.11.9. Ražanjsko vinogorje - Ražanj.

*Vinarije: Vino Budimir DOO, Vinarija Braća Rajković, Vinarska kuća Spasić, Vinska kuća Minića, Podrum Botunjac, Vinarija Ivanović, Podrum Đorđević, Vinarija Rubin, Vinarija Milosavljević