1.1.3. Kolubarsko-ljiško vinogorje - Kolubara - Ljig

Kolubarsko-ljiško vinogorje je izduženo vinogorje u istočnom delu vinogradarskog rejona u području srednjih tokova reka Tamnave, Uba i Kolubare i donjeg toka reke Ljig i sastoji se iz 4 (četiri) dela koji su međusobno odvojeni ovim vodenim tokovima.


Obuhvata sledeće katastarske opštine:

  1. Severni deo: delovi katastarskih opština Novaci i Batalage i cela katastarska opština Tulari.
  2. Centralni deo: delovi katastarskih opština Novaci, Trlić, Zvizdar, Čučuge, Pambukovica, Dokmir, Tvrdojevac, Nepričava, Rubribreza, Lajkovac, Stepanje, Slovac, Gvozdenović, Kršna Glava, Slatina, Raduša i cele katastarske opštine Vrnovine i Baljevac.
  3. Ljiški deo: delovi katastarskih opština Ratkovac, Pridvorica, Strmovo, Pepeljevac, Vračević, Bogovađa, Donji Lajkovac, Latković, Jajčić, Cvetanovac, Markova crkva i cele katastarske opštine Babajić, Veliševac i Bošnjanović.
  4. Jugoistočni deo: delovi katastarskih opština Liplje, Šutci, Belanovica, Živkovci, Poljanice, Ivanovci, Brančić, Moravci i cela katastarska opština Kalanjevci.